Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από τυχόν απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, παράνομη διαβίβαση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας.

Τι είναι το GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) αποτελεί το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του Κανονισμού είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», με Α.Φ.Μ. 095706159, που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 5, email: info@klimamichaniki.gr, τηλ.: 2310/440844, website: www.klimamichaniki.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε απευθείας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 2310/440844, email: info@klimamichaniki.gr

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε :

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και συνοψίζονται στα εξής:

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε εσείς

Δεδομένα ταυτοποίησης προσώπου & νομιμοποίησης του υποκειμένου των συναλλαγών (ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας,  ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα κ.α.)

Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, FAX, κ.α.)

Προσωπικά δεδομένα, τα οποία συλλέγονται από τρίτους 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», προκειμένου να υλοποιήσει το σκοπό της, αλλά και στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει, λαμβάνει τα στοιχεία των παραληπτών από τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες, μηχανικούς, αρχιτέκτονες), που αφορούν στα προϊόντα (θέρμανσης – ψύξης) που εμπορεύεται, ή στις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής θερμαντικών σωμάτων, λεβήτων φυσικού αερίου, τις οποίες παρέχει. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • ονοματεπώνυμο
  • διεύθυνση
  • τηλέφωνο επικοινωνίας
  • e-mail
  • σχόλια προσδιορισμού σημείου διεύθυνσης
  • επάγγελμα
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ

Επιπλέον, η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπιστία των οικονομικών της συναλλαγών, με απώτερο σκοπό την πρόληψη και διαχείριση του οικονομικού κινδύνου της εταιρείας, συλλέγει οικονομικά στοιχεία, όπως δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ / ΓΕΜΗ και ισολογισμούς με σχετικούς αριθμοδείκτες

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται  από πηγές αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας όπως η ICAP.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το ιστορικό όλων των παραγγελιών που γίνονται και όλων των υπηρεσιών που παρέχονται για σκοπούς στατιστικής και εμπορικής ανάλυσης, δοκιμών συστημάτων, συντήρησης και ανάπτυξης, καθώς και για την εξέταση και απάντηση σε καταγγελίες, διαφορές ή αξιώσεις. 

Ωστόσο, ΔΕΝ συλλέγουμε ούτε χρηματοοικονομικά στοιχεία από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ούτε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με το πρόσωπό σας.

Οικονομικές πληροφορίες από κάποιον πάροχο υπηρεσιών πληρωμής 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αγοράσετε κάποιο προϊόν ή να κάνετε πληρωμές («Υπηρεσία Πληρωμής»). 

Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πληρωμών. 

Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της Υπηρεσίας Πληρωμών και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας ;

Για την παροχή των υπηρεσιών μας

Προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για την παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η πώληση προϊόντων κλιματισμού και θέρμανσης, η παροχή υπηρεσιών επισκευής –συντήρησης  (service) θερμαντικών σωμάτων, λεβήτων φυσικού αερίου.

Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους και χρήσης εφαρμογών

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο της «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.». Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, για το λόγο αυτό θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας

Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω email ή τηλεφώνου, για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την πορεία διακίνησης των παραγγελιών σας, τη διαχείριση των παραπόνων σας και γενικότερα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Η επικοινωνία μας μαζί σας επιτυγχάνεται και με την καταχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων (ονοματεπώνυμο, email ή τηλέφωνο) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας κάνοντας χρήση των υπηρεσιών.

Για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας και την προστασία προσώπων και αγαθών

Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας, επιβάλλει να χρησιμοποιούμε:

κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σε όλα τα καταστήματά μας.

Για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα κλπ) στο πλαίσιο της συμμόρφωσής μας με έννομες υποχρεώσεις, ειδικότερα με υποχρεώσεις που απορρέουν από τη φορολογική νομοθεσία. 

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με το πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία για τη λειτουργία της πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Για να σας ενημερώσουμε για τα νέα και τις προσφορές μας

Εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό ή καλύπτεται από το έννομο συμφέρον μας, (στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών πελατών – συνεργατών μας) και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, σας αποστέλλουμε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. μέσω e-mail, SMS, ή τηλεφώνου, αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διατηρούμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ;

Η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ανά περίπτωση μπορεί να είναι :

(α) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο πριν από τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών,

(β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας, τα οποία μπορεί να συνίστανται στην ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και εγκαταστάσεων μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης (CCTV), στην IT Υποστήριξη, στην υποστήριξη νομικών δικαστικών ή εξωδικαστικών αξιώσεων, στην ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και στην  εν γένει οργάνωση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

(γ) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, η οποία μπορεί ειδικότερα να συνίσταται στην φορολογική νομοθεσία,

(δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ., ενίοτε εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Δήλωση

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα σας ;

Η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» δεν μοιράζεται, δεν πωλεί, μεταφέρει ή διαχέει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και δεν θα το πράξει στο μέλλον, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, ή για τους σκοπούς της σύμβασης ή εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση για αυτό.

Η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της. 

Ειδικότερα και κατά περίπτωση διαβιβάζει στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ. σε δίκτυο καταστημάτων συνεργαζόμενων εταιριών με ίδιο αντικείμενο και τρίτους συνεργάτες, συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής μηνυμάτων και παροχής υπηρεσιών, εταιρείες διεξαγωγής ερευνών αγοράς, παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών κλπ. 

Επιπλέον, η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, τηλέφωνο, e-mail) σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών που βρίσκονται στην Ελλάδα ή σε τρίτες χώρες, για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών της στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης.

Προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται, επίσης, σε συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία για επιβεβαίωση ασφάλισης και κάλυψης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Ως πάροχοι υποστηρικτικών υπηρεσιών αναφέρονται οι πάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης πληροφορικής και συστημάτων, οι επαγγελματικοί σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, τραπεζιτών, ελεγκτών και ασφαλιστών, που παρέχουν συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές υπηρεσίες. 

Στις περιπτώσεις αυτές η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμει το νομικό πλαίσιο. Η εταιρεία έχει νομίμως διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία, πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων τους.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: info@klimamichaniki.gr ή στο τηλέφωνο 2310/440844

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ;

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.», απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό της χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι, ωστόσο, απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Τέλος, η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.klimamichaniki.gr

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρίας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@klimamichaniki.gr

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ :

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr. 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΚΛΙΜΑΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

Κατάρτιση Προφίλ

Με την κατάρτιση προφίλ νοείται οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα ή τις μετακινήσεις του.

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνει χώρα κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν συγκατατίθεσθε να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας και τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα.

Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους με ξένους ιστότοπους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου που αναρτάται στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ξένου ιστοτόπου.

Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Οι πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σε περίπτωση αλλαγών στην επεξεργασία δεδομένων, αυτές οι πληροφορίες για την προστασία δεδομένων θα ενημερωθούν αντίστοιχα. Στον ιστότοπό μας θα υπάρχει πάντα η πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των πληροφοριών για την προστασία δεδομένων, έτσι ώστε να ενημερώνεστε για το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας. Όλες οι μελλοντικές αλλαγές αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου θα γίνονται γνωστές εγκαίρως πριν αυτές οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ. 

Η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση σας γίνεται κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που υιοθετούνται και εφαρμόζονται στο πλαίσιο αυτού.

Φόρμα Newsletter

Για να μένετε πάντα ενημερωμένοι με τα τελευταία μας νέα ή τις πληροφορίες που σαν ενδιαφέρουν, κάντε εγγραφή στην φόρμα newsletter.